دستورالعمل اجرایی معاملات برخط

این دستورالعمل براساس بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و به منظور ساماندهی زیرساخت الکترونیکی دریافت سفارش از مشتری، ثبت نزد کارگزاری و ارسال آن به صورت برخط (ONLINE) به سامانه های معاملاتی و زیرساخت برخط گروهی، در تاریخ 06/06/1398 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ضوابط اجرایی سنجش توانایی مشتری برخط
دستورالعمل اجرایی معاملات برخط
ضوابط اجرایی سنجش توانایی مشتری بر خط