مدیران و اعضای هیات مدیره

جناب آقای نیما پروانی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مصطفی قاسمی

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهدی بهار

عضو هیئت مدیره

جناب آقای محمد مرادی

مدیر عامل